Základní informace o škole

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská je jednou z osmi fakult Českého vysokého učení technického v Praze a vychovává vysoce kvalifikované odborníky v nejrůznějších oborech a zaměřeních, jako např. matematické modelování, praktická informatika, přístroje a informatika, softwarové inženýrství, dozimetrie a aplikace ionizujícího záření aj.

První součástí strukturovaného studia je bakalářské studium trvající 3 roky, na něj navazuje magisterské studium trvající též 2 roky. Výborní studenti mají možnost zařadit se do doktorského studia trvajícího 4 roky.

Absolventi naší fakulty mají velmi dobrou znalost matematiky a fyziky, dvou- až tříletou zkušenost s vědeckou prací, ovládají výpočetní techniku, jsou schopni velmi rychlé orientace v mezioborové problematice, kromě jiného ovládají velmi dobře anglický jazyk a ještě jeden světový jazyk. Pro zahraniční studenty se otevírají kurzy češtiny pro mírně pokročilé.

Absolvent naší fakulty nemá problém s uplatněním, může měřit laserem vzdálenost od Měsíce či propojovat počítačové sítě, využít teorie grafů v bankovních operacích a na burze, může řídit jadernou elektrárnu, určit příčiny havárií letadel, lodí či plynovodů, vyučovat matematiku a fyziku kdekoliv, najde uplatnění v mnohých lékařských oborech. Více informací lze najít na webové adrese: www.fjfi.cvut.cz

Kromě obvyklé výuky češtiny pro cizince na mírně pokročilé úrovni přichází fakulta s neobyčejnou nabídkou pro zahraniční studenty, kteří se potřebují naučit český jazyk, např. před vstupem na vysokou školu, ovšem nemají žádné znalosti češtiny.

Za tímto účelem vznikl intenzivní dvousemestrální kurz jazykové výuky pro tyto studenty. Měli by dosáhnout znalosti na úrovni B2 SERR. Tento kurz v podobě jakéhosi nultého ročníku by měl studenty jazykově připravit na budoucí studium na naší fakultě, event. po individuálním rozhodnutí i na fakultě jiné. Kromě jazykové výuky si klade za cíl sblížit studenty tohoto kurzu s životem naší fakulty, integrovat je do řad již stávajících studentů, poskytnout přehled o možnostech studia na naší fakultě aj.

Hodinová dotace činí 22 hodin týdně, v rámci těchto hodin budou nabídnuty 2 hodiny s anglickou, matematickou a fyzikální náplní, t.j. celkem 6 hodin kromě jiného exkurze po fakultních pracovištích, jako např. školní reaktor, laserové laboratoře, průmyslový tomograf aj.

Vedle výukového programu jsou pro studenty organizovány různé sportovní soutěže, kulturní a společenské akce zaměřené na poznání české kultury a reálií, akce fakultního charakteru, např. tzv. „bažantrikulace“, Všejaderná fúze apod, fyzikální týden aj.

Výuka probíhá v budově FJFI v Trojanově ulici 13, Praha 2 ve speciálně vyčleněné učebně. Ubytování je možné v kolejích ČVUT, zároveň stravování v menze univerzity, bude umožněno i využívání počítačových učeben s počítači připojenými k internetu.